หน้าแรก        |        ทีมผู้พัฒนา

โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary)

KidDiary เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตาม เฝ้าระวัง กําหนดการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมทั้งคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 19 ปี เนื่องจากโปรแกรมทํางานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์และรับการประเมิน พร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ :

(1) สามารถวิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของเด็ก ณ ปัจจุบัน: ด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการได้รับวัคซีน
(2) ในส่วนการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 19 ปี):
      • มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตและแปลผล
      • มีการคำนวณและแสดงความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่
(3) ในส่วนพัฒนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี):
      • มีรายการกิจกรรมที่เด็กทำได้ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อประเมินพัฒนาการและแปลผลตามเกณฑ์พัฒนาการ 4 ด้าน: ภาษา กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง
(4) ในส่วนวัคซีน:
      • มีรายการวัคซีนที่ครอบคลุมทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก
      • มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดฉีด

กลุ่มผู้ใช้งาน :

• บิดามารดาที่มีลูกวัยแรกเกิดถึง 19 ปี เพื่อตรวจเช็คสุขภาพของลูก
• กุมารแพทย์ โดยเฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ พัฒนาการและโภชนาการสำหรับการดูประวัติการเจริญเติบโตและกิจกรรมที่เด็กสามารถทำได้ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยที่แม่นยำขึ้น
• โรงพยาบาล หรือสถานศึกษาที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานได้สะดวกในการประเมินและติดตามสุขภาพและภาวะโภชนาการของเด็กที่อยู่ในความดูแล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงรับ/ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมไปยังบิดามารดาของเด็กแต่ละคน

หน่วยงานที่ร่วมมือกับ สวทช. ในผลงานนี้ :

• สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
• สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
• โรงพยาบาลรามาธิบดี
• สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่       

โครงการ SizeThailand
ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2545 - 47, 2219, 2244
เว็บไซต์ : http://www.sizethailand.org