หน้าแรก        |        ทีมผู้พัฒนา

ทีมผู้พัฒนา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
• ดร. สุปิยา เจริญศิริวัฒน์
• ดร. นันทพร รติสุนทร
• นายพงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ
• นางอาภัททา ปี่ทอง
• นางสาวปารุสก์ บุญพร
• นางสาวจันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี

ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านพัฒนาการ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผศ.พญ. อิสราภา ชื่นสุวรรณ
รศ.พญ. ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย

โรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
รศ.พญ. นิตยา คชภักดี
นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล

ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ.นพ. พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)
พญ. ช่อแก้ว คงการค้า

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พญ. พรทิพา อิงคกุล

ด้านโภชนาการ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

โรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
นางสาวภูริศา เวชรักษ์

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล

โครงการ SizeThailand
ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2545 - 47, 2219, 2244
เว็บไซต์ : http://www.sizethailand.org