โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและ พัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary)

ได้รับ 2 รางวัลจากสำหนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:
The Best of Special Prize และ Special Prize
กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558รายละเอียด

KidDiary เป็นแอปพลิเคชั่นบนสมาร์โฟนทั้งระบบ iOS และ Android ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครอง สามารถติดตาม เฝ้าระวัง กำหนดการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์พร้อมทั้งคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี เนื่องจากโปรแกรมทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยงเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์ และรับการประเมินพร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัยซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะช่วยให้ แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

ประวัติสุขภาพเด็ก

สามารถวิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของเด็ก ณ ปัจจุบัน: ด้านการเจริญเติบโตพัฒนาการ และการได้รับวัคซีน

การเจริญเติบโต และภาวะโภชนาการ

ในส่วนการเจริญเติบโต และภาวะโภชนาการ(สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 18ปี):
มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตและแปลผล(อิงตามกรมอนามัย 2558) มีการคำรวณ และแสดงความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่

พัฒนาการของเด็ก

ประเมินพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุตามคู่มือ DSPM โดยแปลงผลตามเกณฑ์พัฒนาการ 5 ด้าน:
การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การใช้กล้าม เนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การเคลื่อนไหว สังคมและการช่วยเหลือตนเอง

วัคซีน

ในส่วนวัคซีน:
- มีรายการวัคซีนที่ครอบคลุมทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก
- มีการเเจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนกฉีด

KidSize

การเชื่อมต่อข้อมูลแบบอัตโนมัติจาก เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดความสูง (KidSize)

การเชื่อมโยงข้อมูล

มีกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง พ่อแม่ โรงพยาบาล และโรงเรียน